Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: Grad) kao i poslova državne uprave prenesenih na Grad, osnivaju se sljedeća upravna tijela:
1. Upravni odjel za pravne i opće poslove,
2. Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam,
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
4. Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu.

Grad može uspostaviti unutarnju reviziju na način propisan zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju unutarnju reviziju u javnom sektoru.

Upravna tijela u okviru svojeg djelokruga obavljaju upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada i to:
1. izrađuju nacrte općih akata i pojedinačnih akata koje donosi Gradsko vijeće Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće),
2. izrađuju nacrte pojedinačnih akata koje donosi gradonačelnik Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: gradonačelnik),
3. provode i primjenjuju opće i pojedinačne akte tijela Grada,
4. organiziraju i neposredno provode, te nadziru izvršavanje općih i pojedinačnih akata Gradskog vijeća u skladu s nadležnostima upravnih tijela Grada donošenjem pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, a u skladu s posebnim propisima,
5. prate stanje u područjima za koja su osnovana i predlažu mjere za poboljšanje stanja,
6. sudjeluju u uspostavljanju, provođenju i razvijanju financijskog upravljanja i kontrole,
7. sudjeluju u izradi strateških, taktičkih, operativnih, odnosno drugih planskih dokumenata, te u praćenju njihove provedbe, kao i u izvješćivanju o provedbi istih,
8. izrađuju programe razvoja, analize i druge stručne podloge za poticanje razvitka Grada,
9. rješavaju o pravima i obvezama građana i drugih osoba, u skladu s odredbama zakona,
10. poduzimaju mjere za dobro gospodarenje imovinom i pravima Grada, u skladu s propisima,
11. pružaju stručnu pomoć predsjedniku i članovima Gradskog vijeća, kao i zastupnicima u Hrvatskom saboru s područja izborne jedinice u kojoj se nalazi Grad, u obavljanju poslova iz njihova djelokruga,
12. surađuju s općinama i gradovima na području Koprivničko-križevačke županije kao i s Koprivničko-križevačkom županijom u usklađivanju njihovih interesa i stajališta o zajedničkim pitanjima značajnima za ravnomjerni razvitak,
13. izrađuju prijedloge i poduzimaju potrebne mjere za djelovanje javnih ustanova kojima je osnivač Grad, kao i trgovačkih društava u kojima Grad ima poslovne udjele ili dionice,
14. unaprjeđuju suradnju upravnih tijela Grada s građanima i institucijama civilnog društva u cilju što boljeg ostvarivanja njihovih prava, preuzimanja obveza i djelovanja u cjelini,
15. vode brigu o organizaciji rada tijela Grada,
16. obavljaju i druge poslove i zadaće u cilju ostvarivanja funkcija Grada, a u skladu sa propisima.

Upravna tijela obavljaju i poslove državne uprave prenijete na Grad u skladu s posebnim propisima.
Upravna tijela mogu obavljati i određene poslove iz samoupravnog djelokruga Koprivničko-križevačke županije, sukladno zakonu koji uređuje lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Upravna tijela mogu obavljati poslove i za drugu jedinicu lokalne samouprave, ako o tome postoji posebni sporazum Grada i druge jedinice lokalne samouprave, sukladan zakonu te statutima i općim aktima potpisnica posebnog sporazuma.

Upravna tijela odgovorna su gradonačelniku i Gradskom vijeću za zakonitu i stručnu utemeljenost podnijetih prijedloga i provedenih radnji, te za pravodobno izvršavanje poslova iz svojeg područja.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici.
Pročelnike upravnih tijela na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik, sukladno zakonu.
Pročelnici se imenuju na neodređeno vrijeme.
Pročelnici su osobno odgovorni za zakonit, pravilan i pravodoban rad upravnih tijela kojima upravljaju.
Pročelnici organiziraju obavljanje poslova u upravnom tijelu, daju službenicima i namještenicima upute za obavljanje poslova, brinu se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika, brinu o funkcioniranju upravnog tijela te obavljaju i druge poslove po nalogu gradonačelnika, sukladno važećim propisima.
Pročelnici za svoj rad i rad svojih upravnih tijela odgovaraju gradonačelniku.
Pročelnici mogu imati zamjenike i pomoćnike, sukladno zakonu i podzakonskim propisima koji uređuju radna mjesta službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela Grada uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu pravnih tijela Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Pravilnikom se utvrđuju nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad upravnog tijela, u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Grada.
Pravilnik donosi gradonačelnik na prijedlog pročelnika upravnih tijela.

Gradonačelnik usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad.

Na vrh