Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mandatna komisija

Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Gradsko vijeće o provedenim izborima, imenima izabranih vijećnika, podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji će umjesto njih obavljati dužnost vijećnika te izvješćuje Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za prestanak ili mirovanje mandata vijećnika, te za početak mandata zamjenika vijećnika.

Članovi su:

 • Miroslav Petračija – predsjednik
 • Goran Hrg – član
 • Mateja Vrbek – članica

Odbor za izbor i imenovanja

Odbor za izbor i imenovanja predlaže izbor predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća, predlaže imenovanje i razrješenje predstavnika u ustanove kojih je osnivač Grad te u druga tijela, u skladu sa zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

Članovi su:

 • Hrvoje Gužvinec – predsjednik
 • Eduard Krmpotić – potpredsjednik
 • Martina Zdilar Sertić – članica
 • Marko Vrbanec – član
 • Dejan Pernjak – član

Odbor za Statut, Poslovnik i propise

Odbor za Statut, Poslovnik i propise utvrđuje prijedlog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća, utvrđuje konačni prijedlog godišnjeg programa rada Gradskog vijeća, utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i ovim Poslovnikom.

Članovi su:

 • Igor Frbežar – predsjednik
 • Mateja Vrbek – potpredsjednica
 • Martina Blažinčić Stručić – članica
 • Lana Peršin Štambuk – članica
 • Vesna Tomić – članica

Odbor za gospodarstvo i financije

Odbor za gospodarstvo i financije razmatra i daje mišljenja o prijedlozima odluka i drugih akata iz područja gospodarstva i poduzetništva, te o gradskim porezima, naknadama, doprinosima i drugih akata financijsko-materijalnog poslovanja Grada, prati stanje u gospodarstvu i predlaže mjere za gospodarski razvoj Grada, razmatra razvojne planove i programe te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

Članovi su:

 • Eduard Krmpotić – predsjednik
 • Mateja Vrbek – potpredsjednica
 • Ivica Katavić – član
 • Aleksandra Mijić – članica
 • Marija Škrlec – članica

Odbor za stambeno-komunalne djelatnosti

Odbor za stambeno-komunalne djelatnosti razmatra i daje mišljenja o prijedlozima odluka, programa i drugih akata kojima se uređuju pitanja komunalnoga gospodarstva, razmatra i daje mišljenja o prijedlozima odluka i prostornih planova, posebno u pogledu usklađenog razvoja cijelog područja Grada, prati razvoj i predlaže poduzimanje mjera za unapređenje komunalnog gospodarstva Grada te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

Članovi su:

 • Mirko Sokolić – predsjednik
 • Antonio Sirovec – potpredsjednik
 • Matija Videković – član
 • Ivana Pukec – članica
 • Mario Miklečić – član

Odbor za selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

Odbor za selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj razmatra i daje mišljenja o prijedlozima odluka, programa i drugih akata kojima se uređuju pitanja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, prati stanje i predlaže poduzimanje mjere za razvoj sela i poljoprivrede, očuvanja poljoprivrednih površina i šuma te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

Članovi su:

 • Denis Maksić – predsjednik
 • Ivica Đuranec – potpredsjednik
 • Josip Lukačić – član
 • Martin Vujić – član
 • Miroslav Stručić – član

Odbor za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Odbor za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost razmatra i daje mišljenja o prijedlozima odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja zaštite okoliša i gospodarenja energijom, prati stanje očuvanja i unapređenja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih dobara te potiče mjera za saniranje postojećeg stanja devastacije okoliša i daljnje sprječavanje onečišćenja radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja ljudi, razmatra mjere gospodarenja energijom i predlaže mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

Članovi su:

 • Štefica Wolf – predsjednica
 • Ivica Švagelj – potpredsjednik
 • Martina Jeren Šašek – članica
 • Ivan Premec – član
 • Ana Končurat – članica

Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i treću životnu dob

Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i treću životnu dob razmatra i daje mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata iz područja zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i treće životne dobi, prati razvoj i razmatra stanje u navedenim područjima te predlaže mjere za njihovo poboljšanje, predlaže mjere za zaštitu starih i imovinsko nezbrinutih osoba te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

Članovi su:

 • Goran Hrg – predsjednik
 • Aleksandra Mijić – potpredsjednica
 • Snježana Rožman – članica
 • Višnja Barušić – članica
 • Andrea Guzalić – članica

Odbor za obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport

Odbor za obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport razmatra i daje mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata iz područja: predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja, kulture i tehničke kulture, informiranja, športa i problema mladih, prati razvoj i razmatra stanje u navedenim područjima te predlaže mjere za njihovo poboljšanje te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

Članovi su:

 • Martina Zdilar Sertić – predsjednica
 • Štefica Wolf – potpredsjednica
 • Dejan Pernjak – član
 • Sandra Kantar – članica
 • Mateja Forjan – članica

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Odbor za dodjelu javnih priznanja pokreće postupak za prikupljanje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada, razmatra dostavljene inicijative i predlaže Gradskom vijeću dodjelu javnih priznanja te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

Članovi su:

 • Miroslav Petračija – predsjednik
 • Mirko Sokolić – potpredsjednik
 • Laura Varjačić – članica
 • Antonio Sirovec – član
 • Katarina Crnčić – članica

Odbor za branitelje Domovinskog rata

Odbor za branitelje Domovinskog rata razmatra i predlaže poduzimanje mjera i donošenje akata za sustavno rješavanje i ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, vodi brigu o obilježavanju značajnih datuma te o održavanju i zaštiti spomen-obilježja za poginule branitelje, razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za branitelje i predlaže nadležnim tijelima poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovo provođenje te obavlja i druge poslove koji se odnose na branitelje.

Članovi su:

 • Božo Lazar – predsjednik
 • Katarina Dubravec – potpredsjednica
 • Miljenko Car – član
 • Zvonko Beljo – član
 • Vlado Radotović – član
 • Željko Jericha – član
 • Željko Topolovec – član
Na vrh