Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mandatna komisija

Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Gradsko vijeće o provedenim izborima, imenima izabranih vijećnika, podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji će umjesto njih obavljati dužnost vijećnika te izvješćuje Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za prestanak ili mirovanje mandata vijećnika, te za početak mandata zamjenika vijećnika.

Članovi su:

 • Igor Frbežar – predsjednik
 • Štefica Wolf – član
 • Hrvoje Gužvinec – član

Odbor za izbor i imenovanja

Odbor za izbor i imenovanja predlaže izbor predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća, predlaže imenovanje i razrješenje predstavnika u ustanove kojih je osnivač Grad te u druga tijela, u skladu sa zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

Članovi su:

 • Dubravko Picig – predsjednik
 • Saša Ružić – potpredsjednik
 • Ana Končurat – član
 • Dejan Pernjak – član
 • Marijan Vuković – član

Odbor za Statut, Poslovnik i propise

Odbor za Statut, Poslovnik i propise utvrđuje prijedlog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća, utvrđuje konačni prijedlog godišnjeg programa rada Gradskog vijeća, utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i ovim Poslovnikom.

Članovi su:

 • Ivan Majdak – predsjednik
 • Ana Končurat – potpredsjednik
 • Goran Hrg – član
 • Darko Habdija – član
 • Tena Teklić – član

Odbor za gospodarstvo i financije

Odbor za gospodarstvo i financije razmatra i daje mišljenja o prijedlozima odluka i drugih akata iz područja gospodarstva i poduzetništva, te o gradskim porezima, naknadama, doprinosima i drugih akata financijsko-materijalnog poslovanja Grada, prati stanje u gospodarstvu i predlaže mjere za gospodarski razvoj Grada, razmatra razvojne planove i programe te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

Članovi su:

 • Eduard Krmpotić – predsjednik
 • Saša Ružić – potpredsjednik
 • Davor Konfic – član
 • Miodrag Plantak – član
 • Ivan Šafran – član

Odbor za stambeno-komunalne djelatnosti

Odbor za stambeno-komunalne djelatnosti razmatra i daje mišljenja o prijedlozima odluka, programa i drugih akata kojima se uređuju pitanja komunalnoga gospodarstva, razmatra i daje mišljenja o prijedlozima odluka i prostornih planova, posebno u pogledu usklađenog razvoja cijelog područja Grada, prati razvoj i predlaže poduzimanje mjera za unapređenje komunalnog gospodarstva Grada te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

Članovi su:

 • Igor Frbežar – predsjednik
 • Stjepan Peršin – potpredsjednik
 • Damir Špoljar – član
 • Mateja Forjan – član
 • Domagoj Brunović – član

Odbor za selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

Odbor za selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj razmatra i daje mišljenja o prijedlozima odluka, programa i drugih akata kojima se uređuju pitanja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, prati stanje i predlaže poduzimanje mjere za razvoj sela i poljoprivrede, očuvanja poljoprivrednih površina i šuma te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

Članovi su:

 • Mihaela Kemenović – predsjednik
 • Denis Maksić – potpredsjednik
 • Martina Jeren Šašek – član
 • Boris Bošnjak – član
 • Željko Jukić – član

Odbor za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Odbor za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost razmatra i daje mišljenja o prijedlozima odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja zaštite okoliša i gospodarenja energijom, prati stanje očuvanja i unapređenja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih dobara te potiče mjera za saniranje postojećeg stanja devastacije okoliša i daljnje sprječavanje onečišćenja radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja ljudi, razmatra mjere gospodarenja energijom i predlaže mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

Članovi su:

 • Štefica Wolf – predsjednik
 • Neven Jaki – potpredsjednik
 • Mihaela Kemenović – član
 • Željko Jurković – član
 • Tomislav Sukalić – član

Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i treću životnu dob

Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i treću životnu dob razmatra i daje mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata iz područja zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i treće životne dobi, prati razvoj i razmatra stanje u navedenim područjima te predlaže mjere za njihovo poboljšanje, predlaže mjere za zaštitu starih i imovinsko nezbrinutih osoba te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

Članovi su:

 • Mato Devčić – predsjednik
 • Sanela Stručić – potpredsjednik
 • Snježana Rožman – član
 • Milica Đurđić – član
 • Tihomir Komljenović – član

Odbor za obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport

Odbor za obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport razmatra i daje mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata iz područja: predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja, kulture i tehničke kulture, informiranja, športa i problema mladih, prati razvoj i razmatra stanje u navedenim područjima te predlaže mjere za njihovo poboljšanje te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

Članovi su:

 • Dejan Pernjak – predsjednik
 • Ivica Švagelj – potpredsjednik
 • Petar Milas – član
 • Ante Starčević – član
 • Igor Kudeljnjak – član

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Odbor za dodjelu javnih priznanja pokreće postupak za prikupljanje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada, razmatra dostavljene inicijative i predlaže Gradskom vijeću dodjelu javnih priznanja te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

Članovi su:

 • Jadranka Stručić – predsjednik
 • Igor Frbežar – potpredsjednik
 • Stjepan Palijan – član
 • Branka Špoljar – član
 • Gordana Topolko – član

Odbor za branitelje Domovinskog rata

Odbor za branitelje Domovinskog rata razmatra i predlaže poduzimanje mjera i donošenje akata za sustavno rješavanje i ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, vodi brigu o obilježavanju značajnih datuma te o održavanju i zaštiti spomen-obilježja za poginule branitelje, razmatra prijedloge odlukai drugih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za branitelje i predlaže nadležnim tijelima poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovo provođenje te obavlja i druge poslove koji se odnose na branitelje.

Članovi su:

 • Božo Lazar – član
 • Željko Topolovec – član
 • Mira Palčić – član
 • Miljenko Car – član
 • Ivan Majdak – član
 • Marijan Vuković – član
 • Đuro Klopotan – član
Na vrh
Promjena veličine fonta
Kontrast