Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša ima sljedeći djelokrug rada:

1. obavlja poslove koji se odnose na komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i prirode, energetsku učinkovitost i uređenje naselja i prometa, za koje je nadležan Grad sukladno zakonu i drugim propisima,
2. izrađuje nacrte općih i drugih akata iz svojeg djelokruga koje donosi Gradsko vijeće ili gradonačelnik,
3. predlaže Gradskom vijeću ili gradonačelniku osnivanje povjerenstava, sukladno posebnim propisima,
4. obavlja poslove vezane uz komunalno gospodarstvo, komunalne djelatnosti i komunalnu infrastrukturu u skladu sa posebnim propisima,
5. skrbi o upravljanju, građenju i održavanju komunalne infrastrukture, brine o održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada, sukladno posebnom propisu,
6. vodi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na području Grada,
7. obavlja poslove vezane uz donošenje rješenja o komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu i naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, izdaje odobrenja za korištenje javnih površina, brine o održavanju zelenih i javnih površina, javne čistoće i slično,
8. obavlja poslove vezane uz komunalni red putem komunalnog redarstva, rješenjem naređuje fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda, izriče mandatne kazne i pokreće prekršajni postupak vezano uz nepoštivanje komunalnog reda,
9. obavlja poslove vezane uz vodoopskrbu i odvodnju sukladno posebnom propisu,
10. obavlja poslove vezane uz komunalni otpad i druge vrste otpada sukladno posebnim propisima,
11. provodi projekte iz svojeg djelokruga koji su sufinancirani od fondova Europske unije i državnih tijela,
12. rješava u upravnim stvarima iz svojeg djelokruga u prvom stupnju,
13. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

Na vrh