Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Krajem 2019. godine, istekom razdoblja provedbe prvog srednjoročnog strateško planskog dokumenta Grada Križevaca, Strategije razvoja za razdoblje od 2013. do 2020. godine, Grad Križevci je započeo aktivnosti na izradi Plana razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine, koji će u narednom višegodišnjem razdoblju usmjeriti ulaganja Grada Križevaca u one razvojne projekte koji će doprinijeti ostvarenju zadanih posebnih i strateških ciljeva te razvojne vizije Križevaca 2030. godine.

U postupku izrade novog strateško-planskog dokumenta Grad Križevci nije koristio usluge vanjskih stručnjaka – konzultanata, već je isti izrađen koristeći vlastite kapacitete u okviru gradske uprave, a u suradnji s ustanovama, organizacijama, udrugama i drugim relevantnim subjektima s područja Križevaca te uz uključivanje građana.

Izrada Plana razvoja odvijala se tijekom 2020. godine u uvjetima pandemije korona virusa, zbog čega je inicijalni plan rada na pripremi dokumenta prilagođen novonastalim okolnostima, vodeći računa o tome da se osigura uključenost svih relevantnih dionika, kao i građana, odnosno javnosti.

Na temelju analize postojećeg socio-ekonomskog stanja, ocjene učinaka provedbe prethodne razvojne Strategije, analize razvojnih dokumenata više razine te problema, potreba i razvojnih potencijala Grada Križevaca identificiranih kroz pojedine faze pripreme, Plan razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine definirao je sljedeću razvojnu viziju Križevaca 2030. godine

Križevci 2030. godine su

energetski neovisan grad novih generacija

odgajanih u duhu života u skladu s prirodom, brige za okoliš i održivog gospodarenja

prirodnim resursima, obrazovanih da svojim znanjem i vještinama stvaraju nove vrijednosti lokalnog gospodarstva, poštuju i čuvaju bogatu križevačku kulturno-povijesnu baštinu i vode brigu o ranjivim skupinama društva.

 

Kako bi se ostvarila navedena vizija, zadano je pet strateških ciljeva koji će se nastojati ostvariti kroz naredno razdoblje:

  1. Postizanje energetske neovisnosti i održivo gospodarenje prirodnim resursima
  2. Povećanje konkurentnosti ljudskih resursa kroz ulaganja u učenje, znanost i inovacije
  3. Razvoj lokalnog gospodarstva na principima održivosti i stvaranja novih vrijednosti
  4. Podizanje kvalitete i standarda infrastrukture i javnih usluga
  5. Razvoj lokalne zajednice na načelima društvene kohezije

Voditelj izrade Plana razvoja Grada Križevaca 2021-2030
Marija Podolski, dipl.oec.
Viši savjetnik za proračun i financije
marija.podolski@krizevci.hr
048/624-964

Strategija 2013-2020

Strategija razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2013. do 2018. godine bila je prvi cjeloviti srednjoročni strateški planski dokument Grada Križevaca, kojega je Gradsko vijeće Grada Križevaca usvojilo 27. rujna 2012. godine, a provedba strateških projekata započela je 2013. godine.

Izrada Strategije bila je financirana sredstvima Europske unije kroz IPA Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013 u okviru projekta ”DESONE – Izrada regionalnih programa i planova za dostizanje više razine razvoja društva i podizanje standarda u mikro-regiji Barcs i Koprivničko-križevačkoj županiji”.

Strategiju je izradila tvrtka Razbor d.o.o. u suradnji s Gradom Križevcima, ispred kojeg je proces koordinirao Upravni odjel za gospodarstvo i financije, odnosno članovi projektnog tima projekta ”DESONE”.

Razvojna vizija Grada Križevaca definirana Strategijom za razdoblje od 2013. do 2018. godine glasila je:

Križevci – europska budućnost na križanju tradicionalnog i modernog, urbanog i ruralnog

Razvojni prioriteti Grada Križevaca definirani za navedeno razdoblje bili su:

P1. Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim kapacitetima

P2. Ulaganje u znanje i zapošljavanje

P3. Podizanje kvalitete života građana

Budući da do kraja planiranog razdoblja provedbe Strategije, odnosno do kraja 2018. godine nisu bili ostvareni svi zadani ciljevi i prioriteti te je za realizaciju ostalo još nekoliko važnih strateških projekata, prije svega na području poljoprivrede, obrazovanja i sportske infrastrukture, na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine Gradsko vijeće Grada Križevaca donijelo je Odluku o produljenju trajanja Strategije razvoja Grada Križevaca kojom je produljeno trajanje Strategije razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. do 2020. godine.

Osim toga, u izradi je Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, kao ključni nacionalni strateški dokument za razdoblje nakon 2020. godine u kojem će biti definirana vizija razvoja te glavni razvojni prioriteti i strateški ciljevi pa će se tako i razdoblje planiranja na lokalnoj razini uskladiti s Nacionalnom razvojnom strategijom, čiji se početak provedbe očekuje u 2021. godini.

Na vrh