Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu ima sljedeći djelokrug rada:

1. izrađuje program razvoja gospodarstva, poduzetništva, obrtništva, konkurentnog gospodarstva, programa za razvoj poljoprivrede, ruralnog i urbanog razvoja, ribarstva,lovstva, šumarstva,
2. vodi bazu podataka o gospodarskim kretanjima u Gradu,
3. obavlja i poslove vezane uz poticanje poduzetništva te surađuje sa gospodarskim subjektima, poduzetnicima i obrtnicima te brine o razvoju i funkcioniranju poduzetničkih zona,
4. obavlja poslove koji se odnose na davanje potpora poljoprivrednoj proizvodnji kroz provođenje odgovarajućeg programa te obavlja poslove vezane uz gospodarenje poljoprivrednim zemljištem,
5. obavlja poslove u svezi trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele u kapitalu ili dionice,
6. obavlja poslove vezane uz provedbu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u skladu sa nadležnostima Grada,
7. sudjeluje u organizaciji gospodarskih manifestacija, promocija, gospodarskih sajmova i izložbi,
8. prati i proučava problematiku javnih financija s naglaskom na financiranje javnih potreba, te priprema analitičke i druge stručne materijale o pitanjima vezanim uz javne financije,
9. proučava i sudjeluje u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Grada, te financiranja prihvaćenih programa s aktivnostima i projektima,
10. izrađuje upute za proračunske korisnike o načinu izrade financijskih planova i elementima izrade zahtjeva za osiguranje sredstava u proračunu Grada,
11. priprema nacrte proračuna Grada i pratećih financijskih dokumenata, izvršavanje proračunskih izdataka i rashoda, vođenje poslova naplate prihoda i evidencija prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izrađuje periodične (tromjesečne, polugodišnje i devetomjesečne) i godišnje financijske izvještaje proračuna, te prijedloge polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
12. izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode i primitke te rashode i izdatke proračuna, te povremena izvješća na traženje gradonačelnika i Gradskog vijeća i njegovo izvršavanje, kao i druge poslove i zadaće vezane uz djelatnost financiranja Grada,
13. provodi prvostupanjske upravne postupke razreza poreza na: potrošnju, kuće za odmor i korištenje javnih površina te drugih poreza sukladno posebnim propisima, te obavlja poslove naplate i prisilne naplate poreza i ostalih javnih davanja, sukladno posebnim propisima,
14. uspostavlja, razvija i koordinira sustav financijskog upravljanja i kontrole,
15. obavlja poslove obračuna i isplate plaća i drugog dohotka,
16. provođenje postupaka javne nabave u kojima se Grad nalazi u svojstvu naručitelja, te provođenje objedinjenih postupaka javne nabave za javne ustanove kojima je osnivač Grad, kao i za trgovačka društva u kojima Grad ima poslovne udjele, odnosno dionice,
17. provođenje postupaka izravnog ugovaranja roba, radova i usluga,
18. vođenje registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi,
19. predlaže mjere i aktivnosti na unapređenju međuregionalne suradnje s drugim državama, regijama, državnim tijelima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, u cilju uključivanja u europske integracije te usklađuju prijedloge prijava za međunarodne projekte,
20. provodi stručnu, administrativnu i tehničku pripremu dokumentacije u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane Europske unije te provedbu tih projekata iz svih područja važnih za razvoj Grada kao i pripremu, provedbu i razvoj programa i aktivnosti u području održivog razvoja i poslove vezane uz strategiju razvoja Grada,
21. provodi agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno posebnim propisima,
22. provodi mjere i aktivnosti u području zaštite potrošača, sukladno posebnim propisima,
23. rješava u upravnim stvarima iz svojeg djelokruga u prvom stupnju,
24. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

Na vrh