Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Statut Grada Križevaca

Ovim Statutom uređuje se samoupravni djelokrug Grada Križevaca, obilježja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Križevaca.

Privitci

Na vrh