Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jedna od temeljnih funkcija svake jedinice lokalne i područne samouprave, je zadovoljavanje javnih potreba u području odgoja, obrazovanja, kulture, sporta, socijalne skrbi, nacionalnih manjina i turizma. Za izvršenje ove obveze u gradskom se proračunu svake godine osiguravaju potrebna financijska sredstva. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Križevaca ustrojen je 1995.  godine, a slijednik je Upravni odgoj za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam koji je ustrojen 2018. godine.

Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam ima nadležnosti u području:

 • predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • osnovnoškolskog obrazovanja;
 • dodatni programi u srednjoškolskom obrazovanju;
 • dodatni programi u visokoškolskom obrazovanju;
 • kulture i religije;
 • sporta, rekreacije i tehničke kulture;
 • socijale i ostalih humanitarnih djelatnosti;
 • protupožarne i civilne zaštite;
 • nacionalne manjine;
 • turizma

te programa udruga građana koje provode programe iz područja kulture, socijalne skrbi i humanitarnih djelatnosti te sporta, a koje su od posebnog značaja za Grad te ostale poslove iz područja nadležnosti.

Detaljne nadležnosti Upravnog odjela, kao i stručnih zaposlenih osoba navedene su u Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 02/18).

Predškolski odgoj, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), sastavni je dio sustava odgoja i obrazovanja i skrbi o djeci, a obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima te, iznimno, u drugim ustanovama i udrugama. Jedinice lokalne uprave i samouprave donose programe javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za svoje područje, te utvrđuju mjerila za financiranje programa iz svog proračuna i mjerila za sudjelovanje roditelja djece u cijeni programa. Ministarstvo prosvjete i športa utvrđuje mjerila za sufinanciranje pojedinih programa iz državnog proračuna (programi za djecu s teškoćama u razvoju, programi predškole i sl.).

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti u predškolskom odgoju i obrazovanju koje će se financirati iz Proračuna Grada Križevaca, u dijelu koji se odnosi na javne potrebe od interesa za Grad Križevce.

Predškolski odgoj na području Grada Križevaca provodi  se djelovanjem:

 • Dječjeg vrtića Križevci;
 • Dječjeg vrtića ”Zraka sunca”;
 • Dječjeg vrtića Svetog Josipa;
 • Dječjeg vrtića “Čarobna šuma”;
 • Dječjeg vrtića Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci;
 • Predškole Glazbene škole Alberta Štrige Križevci.

GRAD I DJEČJI VRTIĆI

Grad Križevci osigurava sredstva za Program na način da za Dječji vrtić Križevci i Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci sredstva osigurava prema preuzetim obavezama osnivača, odnosno prema Sporazumu o načinu sufinanciranja troškova vezanih uz rad Programa predškolskog odgoja za djecu s posebnim potrebama (teškoćama u razvoju) pri Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, dok smještaj djece u Dječjem vrtiću “Zraka sunca” i Dječjem vrtiću “Čarobna šuma” sufinancira u iznosu od 210 eura po djetetu, odnosno u Dječjem vrtiću Svetog Josipa u iznosu od 200 eura po djetetu. Ostale potrebe za sufinanciranjem smještaja djece predškolske dobi u specijalizirane ustanove, vrše se prema važećim propisima.

Pravo na subvenciju 30% cijene smještaja djece u dječje vrtiće na području Grada, koju plaćaju roditelji mogu ostvariti roditelji čiji mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 150% osnovice iz članka 27. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22,0119/22,071/23 i 156/23)
pod uvjetom da su oba roditelja zaposlena. Pravo na tu subvenciju mogu ostvariti i roditelji koji temeljem radnog odnosa ne primaju redovite prihode duže od tri mjeseca. Osnovica za obračun te subvencije je cijena koju plaćaju roditelji za smještaj djeteta u Dječjem vrtiću Križevci, sukladno Odluci o načinu i mjerilima naplate usluga od korisnika Dječjeg vrtića Križevci te sufinanciranje cijene smještaja u dječje vrtiće od strane Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 2/22 i 7/23).

Za procjenu ostvarivanja prava na tu subvenciju potrebno je podnijeti Zahtjev dostupan OVDJE.

Pravo na subvenciju 75% cijene smještaja djece u dječje vrtiće na području Grada, koju plaćaju roditelji mogu ostvariti roditelji s petero i više djece u obitelji. Osnovica za obračun te subvencije je cijena koju plaćaju roditelji za smještaj djeteta u Dječjem vrtiću Križevci, sukladno Odluci o načinu i mjerilima naplate usluga od korisnika Dječjeg vrtića Križevci te sufinanciranje cijene smještaja u dječje vrtiće od strane Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 2/22 i 7/23).

Za procjenu ostvarivanja prava na tu subvenciju potrebno je podnijeti Zahtjev dostupan OVDJE.

Za djecu koja žive na područja Grada Križevaca, a kojoj nije omogućen upis ni u jedan dječji vrtić koji djeluje na području Grada, Grad će plaćati do 110 eura mjesečno za smještaj u dječji vrtić na području druge jedinice lokalne samouprave.
Pravo se ostvaruje podnošenjem pisanog zahtjeva kojem se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:
a) Uvjerenje o prebivalištu na području grada Križevaca ili osobne iskaznice za oba roditelja i dijete/djecu;
b) Potvrda o nemogućnosti upisa u Dječji vrtić Križevci;
c) Potvrda o nemogućnosti upisa u Dječji vrtić „Zraka sunca“ Križevci;
d) Potvrda o nemogućnosti upisa u Dječji vrtić sv. Josipa Križevci;
e) Potvrda o nemogućnosti upisa u Dječji vrtić „Čarobna šuma“;
f) Potvrda/ugovor (važeći) o korištenju usluge smještaja u dječji vrtić izvan područja Grada Križevaca i visini mjesečnog zaduženja za smještaj djeteta;
g) Rodni list djeteta – uvid u e-maticu;
h) Ostala dokumentacija prema zahtjevu Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Grada Križevaca

Zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju se nalazi OVDJE.

Grad Križevci sufinancira troškove cijepljenja protiv rotavirusa, o čemu odluku možete preuzeti OVDJE.

POPIS DJEČJIH VRTIĆA U GRADU

NAZIV SJEDIŠTE TEL./FAX. E-MAIL
Dječji vrtić Križevci Matije Gupca 32 048/681-309

048/271-208

vrtic@krizevci.hr
Dječji vrtić Zraka sunca Potočka ulica 55 048/718-657

048/270-081

zraka-sunca@kc.htnet.hr
Dječji vrtić Svetog Josipa Trg J. J.  Strossmayera 048/711-502

048/270-034

d.v.sv.josipa1@kc.t-com.hr
Dječji vrtić “Čarobna šuma” Trg svetog Florijana 14a 048/498-539 vrtic.carobnasuma@gmail.com
Centar za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Matije Gupca 36 048/712-630

048/712-630

coor@kckzz.hr
Predškola G.Š. Alberta Štrige Trg Antuna Gustava Matoša 4 048/711-274

048/711-274

tajnistvo@ss-glazbena-astrige-kc.skole.hr

Program javnih potreba u osnovnom obrazovanju na području Grada Križevaca sadrži osnovne i dodatne programe u osnovnom obrazovanju na području Grada Križevaca, a ostvaruje se putem:

 • Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci;
 • Osnovne škole “Vladimir Nazor” Križevci;
 • Glazbene škole Alberta Štrige Križevci;
 • Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci.

GRAD – OSNIVAČ OSNOVNIH ŠKOLA U GRADU

Do 2008. godine brigu o osnovnim i srednjim školama na području Grada vodi Koprivničko-križevačka županija i u tom periodu ostvarena su značajna ulaganja u školstvo. Grad Križevci 2008. godine preuzima osnivačka prava nad osnovnim školama na području grada Križevaca, čime osnovne škole Ljudevita Modeca, “Vladimir Nazor”, Glazbena škola AlbertaŠtrige i Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju prelaze u nadležnost Grada.

Odluka o preuzimanju osnovnih škola (.pdf, 80kB)

POPIS OSNOVNIH ŠKOLA U GRADU

NAZIV SJEDIŠTE TEL./FAX. E-MAIL
OŠ Ljudevita Modeca Franje Račkog 3 048/681-677 krizevci@os-ljmodeca-kc.skole.hr
OŠ “Vladimir Nazor” Bana Josipa Jelačića 23 048/681-486 ravnatelj@os-vnazor-kc.skole.hr
GŠ Alberta Štrige Križevci Antuna Gustava Matoša 4 048/711-274

048/711-273

tajnistvo@ss-glazbena-astrige-kc.skole.hr
Centar za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Matije Gupca 36 048/712-630

048/712-630

ccokrizevci@net.hr

Na području Grada srednjoškolsko obrazovanje provodi se u 4 srednje škole, a to su: Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkog, Srednja škola “Ivan Seljanec”, Srednja gospodarska škola Križevci te Srednja škola Glazbene škole Alberta Štrige.

GRAD I SREDNJE ŠKOLE

Pored svakodnevne suradnje sa srednjoškolskim obrazovnim ustanovama, Grad za učenike srednjih škola s prijavljenim prebivalištem na području grada Križevaca, a u školu van područja Koprivničko-križevačke županije putuju autobusom ili vlakom, subvencionira troškove prijevoza u visini od 20% od umanjene cijene mjesečne karte za popust autobusnog prijevoznika te 20% cijene mjesečne ili polumjesečne putne karte u željezničkom prometu.

POPIS SREDNJIH ŠKOLA U GRADU

NAZIV SJEDIŠTE TEL./FAX. E-MAIL
Gimnazija I. Z. Dijankovečkoga Milislava Demerca 8 048/682-613 ured@gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr
Srednja škola “Ivan Seljanec” Trg svetog Florijana 14b 048/279-491 ured@ss-iseljanec-kc.skole.hr
Srednja gospodarska škola Milislava Demerca 1 048/682-614 ured@ss-gospodarska-kc.skole.hr
Glazbena škola Alberta Štrige Antuna Gustava Matoša 4 048/711-274

048/711-273

tajnistvo@ss-glazbena-astrige-kc.skole.hr

Na temelju članka 18. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18 – pročišćeni tekst, 3/20, 1/21 i 3/22), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 15. sjednici održanoj 19. lipnja 2023. donijelo je Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u ak. god. 2023./2024.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Grada Križevaca koji redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu, a na kojima se obrazuju za deficitarna zanimanja, te prava i obveze korisnika stipendije i Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: Grad).

Svrha stipendija koje dodjeljuje Grad je poticanje i osiguranje uspješnosti, obrazovanja za deficitarne struke i socijalne jednakosti studenata.

Pod pojmom deficitarno zanimanje, u smislu ovog Pravilnika, podrazumijeva se odgovarajuće zanimanje za koje prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Križevci (u daljnjem tekstu: Zavod) nema prijavljenih nezaposlenih osoba odnosno prijavljeno je manje osoba od iskazanih potreba.

Odluku kojom se utvrđuju deficitarna zanimanja donosi Gradonačelnik na temelju:

– podataka Zavoda, o potrebama zapošljavanja na području grada Križevaca i o raspoloživim osobama koje su prijavljene na Zavodu,

– preporuka za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2023. godinu koje je donio Zavod,

– informacija koja su Gradu dostavili poslodavci.

Pravilnik se nalazi ovdje – Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja


Grad Križevci vodeći brigu o potrebama studenata s prebivalištem na području Grada, dao je svim studentima mogućnost za zaključenje ugovora o studentskom kreditu putem Splitske banke, s kojom Grad ima zaključen ugovor o poslovnoj suradnji. Na taj način svi studenti mogu podići kredit za:

 1. troškove studiranja koji primaju svaki mjesec za vrijeme trajanja studija u visini protuvrijednosti 100 eura i kredit ide u otplatu po isteku obrazovnog ciklusa uz mogućnost dobivanja jedne godine počeka na početak otplate kredita.
 2. troškove školarine koji se u pravilu isplaćuje na žiro-račun visokoobrazovne ustanove i kredit ide u otplatu na godinu dana odmah po iskorištenju.

Za obje vrste kredita, pod naprijed navedenim uvjetima, Grad subvencionira kamatu u 100%-tnom iznosu za vrijeme korištenja i za vrijeme otplate kredita.

Studentima, korisnicima studentskog kredita za troškove studiranja, dana je mogućnost da kredit pretvore u stipendiju na način da po  završetku studija i diplomiranja u redovnom roku (student polaže godinu za godinu) i eventualnog počeka od godine dana, student započinje s vraćanjem kredita Banci, a Upravnom odjelu za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Grada Križevaca podnosi zahtjev za povrat otplaćenih rata. Ovaj zahtjev podnosi se od 1. siječnja do 31. ožujka za otplaćene rate u prethodnoj godini, a osim uvjeta o redovitosti studiranja, da bi ostvario pravo na povrat otplaćenih rata, student mora  pridonijeti i dokaz da mu je mjesto stalnog prebivališta tijekom cijele prethodne godine bilo na području grada Križevaca i tako svake godine sve do konačne otplate kredita.

U toku studiranja, korisnik studentskog kredita može jednom ponavljati godinu, za koje vrijeme ne prima kredit i za tu godinu sam plaća kamatu te ima mogućnost nakon te godine nastaviti s korištenjem kredita uz subvenciju kamate od strane Grada. U tom slučaju student ne ostvaruje pravo na povrat otplaćenih rata kredita (pretvaranje kredita u stipendiju).

Pravilnik o načinu i uvjetima vraćanja studentskih kredita

Zaključak-Rokovi za ostvarivanje prava na povrat otplaćenih rata studentskog kredita_2013

Izmjena Zaključka- Rokovi za ostvarivanje prava na povrat otplaćenih rata studentskog kredita_2015

Obrazac:

Pored navedenog, Grad Križevci već više godina subvencionira 20% cijene mjesečne ili polumjesečne putne karte u željezničkom i autobusnom prijevozu redovnim studentima s prebivalištem na području grada Križevaca.

POPIS USTANOVA VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U GRADU

NAZIV SJEDIŠTE TEL./FAX. E-MAIL
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Milislava Demerca 1 048/279-216
048/279-189
dekan@vguk.hr
FOI Varaždin, Centar Križevci Trg svetog

Florijana 14b

042/201-983 (Varaždin) referada@foi.hr

Programom javnih potreba u kulturi na području Grada Križevaca utvrđene su djelatnosti koje će se financirati iz Proračuna Grada Križevaca u dijelu koji se odnosi na javne potrebe od interesa za Grad Križevce.

Sredstva za javne potrebe iz Programa raspoređuju se na program ustanova u kulturi i program kulturno-umjetničkog amaterizma, a program se ostvaruje djelovanjem ustanova, udruga i društva u kulturi.

 1. godine osnovan je pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije sa sjedištem u Križevcima, Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 3.
 • Odluka o osnivanju HAZU-Zavoda za znanstveno-istraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije
USTANOVE KULTURE NA PODRUČJU GRADA
NAZIV SJEDIŠTE TEL/FAX EMAIL
Gradska knjižnica “Franjo Marković”  A. G. Matoša 4 048/270-132 knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr
Gradski muzej Križevci T. Sermagea 2 048/-711-210 gmk@kc.t-com.hr
Pučko otvoreno učilište Križevci  A. G. Matoša 4 048/711-212 uciliste-krizevci@kc.t-com.hr

RELIGIJA

U Križevcima djeluju dvije župe: Župa svete Ane te Župa Blažene Djevice Marije Žalosne i svetog Marka Križevčanina, a grad broji osam crkava: Crkva svete Ane, Crkva svetog Križa, Crkva svetog Marka, Crkva Majke Božje Koruške, Crkva svetog Roka, Crkva svetog Florijana, Crkva svetog Save te Grkokatolička katedrala Presvetog Trojstva koja je ujedno i sjedište Grkokatoličke biskupije.

U prosincu 2009. godine, odlukom Pape Benedikta XVI. uspostavljena je Bjelovarsko-križevačka biskupija čija se konkatedrala nalazi upravo u Križevcima – Crkva Sv. Križa.

Od kanonizacije i proglašenja svetim, Marko Križevčanin postao je zaštitnikom Grada Križevaca te Koprivničko-križevačke županije, a 07. rujna svake godine se slavi kao veliki blagdan.

Djelatnost sporta obuhvaća dio tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, aktivnosti sportaša, sportsko-rekreacijske te kineziterapijske aktivnosti. Ova djelatnost temelji se na dobrovoljnosti, sklonosti i sposobnosti, gospodarskim postignućima, etičkim i moralnim načelima, znanstvenim i stručnim spoznajama te načelima olimpijskog pokreta i pravilima sporta. Kao takva pridonosi zdravom životu, odgoju i obrazovanju, gospodarskom promicanju društva te je značajan činitelj razvoja humanih odnosa među ljudima i narodima.

Djelatnost tehničke kulture utvrđena je Zakonom o tehničkoj kulturi koju provodi Zajednica tehničke kulture Križevci, koja kroz svoje organizacijske oblike provodi programske aktivnosti unapređenja raznih područja tehničke kulture lokalnog značenja na području Grada Križevaca.

Programom javnih potreba u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi na području Grada Križevaca utvrđuju se djelatnosti u sportu koje će se financirati iz Proračuna Grada Križevaca u dijelu koji se odnosi na javne potrebe u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi od interesa za Grad Križevce.

Javne potrebe u sportu i rekreaciji na području Grada Križevaca provode se djelovanjem:

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, humanitarnim i ostalim udrugama na području Grada Križevaca ostvaruje se putem Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Grada Križevaca, Gradskog društva Crvenog križa, osnovnih škola za besplatnu prehranu socijalno ugroženih učenika te djelovanjem humanitarnih udruga.

Sredstva za javne potrebe iz Programa, raspoređuju se na programe redovnog financiranja temeljem odluka, zaključaka, sporazuma i zakonskih propisa i na programe humanitarnih i ostalih udruga.

Prava iz socijalne skrbi su, prema Odluci o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 6/22):

1. naknada za troškove stanovanja,
2. jednokratna naknada,
3. naknada za pogrebne troškove,
4. dar za božićne blagdane,
5. subvencioniranje usluge pomoći u kući,
6. subvencioniranje troškova odgoja i obrazovanja djece i mladeži,
7. dar rodiljama/posvojiteljima,
8. briga o starijim i nemoćnim osobama.

Sukladno godišnjim Programima javnih potreba u socijalnim i ostalim humanitarnim djelatnostima, Grad kroz Proračun Grada Križevaca u Razdjelu 301 osigurava sredstva za isplatu naknada rodiljama koje za vrijeme rođenja djeteta imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Križevaca.

Grad Križevci, sukladno odredbama članka 33. Odluke o ostvarivanju prava iz socijalne Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 6/22), omogućava isplatu novčanog dara rodiljama/posvojiteljima koje u trenutku rođenja djeteta imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Križevaca, ako i dijete ima prijavljeno isto prebivalište.
Iznimno, ako rodilja ne ostvaruje te uvjete, pravo može ostvariti otac djeteta ukoliko u trenutku rođenja zajedničkog djeteta ima prijavljeno prebivalište na području Grada i da dijete ima prebivalište na području Grada, ali uz uvjet da rodilja to pravo nije ostvarila u mjestu svojeg prebivališta na području Republike Hrvatske.
Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčani dar je 30 dana od dana rođenja djeteta.
Gradonačelnik odobrava isplatu novčanog dara majci rodilji na temelju dostavljenog pisanog zahtjeva rodilje s priloženom fotokopijom osobne iskaznice rodilje, elektroničkim zapisom o prebivalištu djeteta (izdaje Matični ured), potvrde o broju žiro/tekućeg računa te na temelju provjere rodnog lista djeteta uvidom u e-maticu rođenih, što će obavljati ovlašteni službenici Grada.
Gradonačelnik odobrava isplatu dara za oca na temelju dostavljenog pisanog zahtjeva oca djeteta uz supotpis rodilje s priloženom fotokopijom osobnih iskaznica oca i majke djeteta, elektroničkim zapisom o prebivalištu djeteta (izdaje Matični ured), potvrde o broju svog žiro/tekućeg računa i potvrde jedinice lokalne samouprave da majka pravo na naknadu za novorođeno dijete nije ostvarila u jedinici lokalne samouprave u kojoj je prijavljena na području Republike Hrvatske.
Novčani dar isplaćuje se za prvo dijete rodilje u iznosu 1.002,10 kuna/133 EUR, a za svako daljnje dijete naknada se uvećava za 1.002,10 kuna/133 EUR.

Obrasci zahtjeva nalaze se OVDJE.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci provodi Program pružanja usluga pomoći u kući starijim osobama koji temeljem zaključenog Sporazuma u jednakim dijelovima financira Koprivničko-križevačka županija i Grad Križevci.

Grad Križevci vodi brigu o osobama treće životne dobi kroz sufinanciranje troškova smještaja u privatne ustanove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe sa sjedištem na području Grada Križevaca.

Odluke i zaključci

Obrasci:

USTANOVE SOCIJALNE SKRBI ZA STARIJE I NEMOĆNE NA PODRUČJU GRADA

NAZIV SJEDIŠTE TEL/FAX EMAIL
Dom za starije i nemoćne Senior Care  Ulica Franje Tuđmana 1 048/617-706 sonja.vrsaljko@seniorcare.hr
Dom Novak 1 Potočka 59 048/718-677 info@domnovak.hr
Dom sestre Jadranke Čabraji 36 048/697-050 domsestrejadranke@gmail.com

Programom javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Grada Križevaca utvrđene su djelatnosti koje će se financirati iz Proračuna Grada Križevaca u dijelu koji se odnosi na javne potrebe od interesa za Grad Križevce.

Sredstva za javne potrebe iz Programa raspoređuju se na program protupožarne zaštite u koje se ubrajaju Javna vatrogasna postrojba i Vatrogasna zajednica Grada Križevaca te program Civilne zaštite u kojem sudjeluje i Gradsko društvo Crvenog križa s opremanjem postrojbi i uređenjem prostora za potrebe Civilne zaštite.

Odluka o donošenju Plana zaštite od požara

USTANOVE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA

NAZIV SJEDIŠTE TEL/FAX EMAIL
Javna vatrogasna postrojba Križevci  Franje Račkoga 22 048/681-555 jvpkrizevci@gmail.com
Vatrogasna zajednica Grada Križevaca Franje Račkoga 22 048/681-555 jvpkrizevci@gmail.com
Na vrh