Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL EU L119 – u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.
Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.
Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Grad Križevci je ustrojio evidencije slijedećih zbirki osobnih podataka:

 • Kadrovska evidencija zaposlenika Grada Križevaca
 • Kadrovska evidencija – drugi dohodak
 • Osobni podatci učenika i studenata kojima su dodijeljene učeničke i studentske potpore
 • Zbirka osobnih podataka zakupaca poljoprivrednog zemljišta
 • Zbirka video evidencije gradske uprave
 • Zbirka elektronske evidencije ulazaka i izlazaka iz gradske uprave
 • Zbirka fotografija službene stranice Grada Križevaca
 • Zbirka osobnih podataka službenika i namještenika
 • Zbirka osobnih podataka obveznika komunalne naknade
 • Zbirka osobnih podataka obveznika komunalnog doprinosa
 • Zbirka osobnih podataka obveznika poreza na tvrtku
 • Zbirka osobnih podataka obveznika poreza na kuće za odmor
 • Zbirka osobnih podataka obveznika poreza na korištenje javnih površina
 • Zbirka osobnih podataka vijećnika Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća
 • Zbirka osobnih podataka najmoprimaca stanova u vlasništvu grada
 • Zbirka osobnih podataka zakupaca poslovnog prostora
 • Zbirka osobnih podataka osoba u programu socijalne potpore

Temeljem članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (ranije – članka 18. stavka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka), Grad Križevci je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Dragutin Andrić
Stručni suradnik za poslove gradonačelnika, Upravni odjel za pravne i opće poslove
tel: 048/628-961
e-mail: gdpr@krizevci.hr
adresa: Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12
48260 Križevci

Na vrh