Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Gradska uprava – centrala 048/681-411
Gradonačelnik – Mario Rajn 681-002
Zamjenik gradonačelnika – Danijel Šaško 681-002
Zamjenik gradonačelnika – Mario Martinčević 681-002
Viša referentica – tajnica gradonačelnika  – Melita Horvat 681-002 / fax. 681-207
MB:02569663 OIB:35435239132 GRAD KRIŽEVCI
BROJ ŽIRO RAČUNA: HR9024020061821400000 I.Z. DIJANKOVEČKOG 12
POSLOVNA BANKA: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. 48260 KRIŽEVCI
RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE PON.-PET. 08-16h
Pročelnica – Sandra Vuketić, dipl. iur. 628-946
Viša savjetnica za poslove Gradskog vijeća i pravne poslove – Ana Lukačić-Lojen, dipl.iur. 628-920
Stručni suradnik za poslove gradonačelnika  – Dragutin Andrić (Službenik za zaštitu osobnih podataka) 628-961
Viša stručna suradnica za pravne poslove – Suzana Blažević Glavosek 628-947
Viša stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol – Dijana Marković mag. comm. 628-932
Stručni suradnik za informatičke poslove – Tomislav Jakopčić, pristup. inf. 628-940
Referentica za uredsko poslovanje – Dragica Šatrak 628-935
Referent za tehničke poslove i zaštitu na radu – Ivan Kovačec
Pročelnik – Ivan Biškup, mag. oec. 628-943
Viša savjetnica za proračun i financije – Marija Podolski, dipl. oec. 628-964
Savjetnica za gospodarstvo i proračun – Marina Lukačić Jakopec, dipl. oec. 628-929
Savjetnica za računovodstvo – Miluška Škrlec, dipl. oec. 628-949
Viša stručna suradnica za plaćanje – Petra Vrbančić, mag. oec. 628-960
Viša stručna suradnica za javnu nabavu – Mihaela Klarić, mag. oec. 628-941
Viši referent za ovrhu i naplatu gradskih prihoda – Jurica Horvat 628-967
Viši referent za razrez poreza – Ivan Vuk, univ.bacc.oec 681-411
Referent za razrez komunalne naknade – Mario Prosenečki 628-924
Stručni suradnik – poljoprivredni redar – Dean Kuzijev 628-934
Pročelnik – Krešimir Brunović, dipl. ing. građ. 628-933
Viši savjetnik za komunalnu infrastrukturu – Marijan Jakopović 628-928
Savjetnica za gradnju i prostorno uređenje – Lucija Gudić 628-922
Komunalno redarstvo
Stručni suradnik – komunalni i prometni redar – Zdenko Kuntić 628-934
Referent – komunalni i prometni redar – Josip Ruganec 628-923
Pročelnik –Sandro Novosel, prof. soc. 628-930
Viša referentica za turizam, kulturu i sport – Jelena Jakara 628-937
Stručna suradnica za odgoj, obrazovanje, kulturu i udruge – Željka Rašidović 628-926
Stručna suradnica za javne i socijalne potrebe – Lidija Mateković 628-927
Na vrh

OBAVIJEST O PROMJENI ŽIRO-RAČUNA GRADA KRIŽEVACA

Grad Križevci obavještava sve pravne i fizičke osobe da od dana 01.09.2020. godine

posluje isključivo preko žiro-računa kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

 Podaci o banci

Naziv banke ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Sjedište banke JADRANSKI TRG 3a, 51000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVATSKA
SWIFT ESBCHR22

 

 Podaci o klijentu

Ime i prezime vlasnika računa GRAD KRIŽEVCI
OIB vlasnika računa 35435239132
Adresa vlasnika računa I.Z.DIJANKOVEČKOG 12, 48260 KRIŽEVCI, REPUBLIKA HRVATSKA
IBAN: HR9024020061821400000
Vrsta računa Poslovni računi i devizni računi

 

Uplate u korist proračunskih korisnika Grada Križevaca

Molimo pravne i fizičke osobe da sve uplate u korist proračunskih korisnika Grada Križevaca vrše isključivo na dolje navedene podračune

uz navođenje svih potrebnih podataka o uplatitelju te predmetu uplate, kao i ispravnog modela i poziva na broj:

Rbr. Naziv proračunskog korisnika IBAN
1. Pučko otvoreno učilište Križevci HR3924020061500085411
2. Gradska knjižnica ''Franjo Marković'' Križevci HR6124020061500085500
3. Gradski muzej Križevci HR6824020061500085374
4. Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca HR8624020061500085438
5. Dječji vrtić Križevci HR6124020061500085403
6. Osnovna škola ''Vladimir Nazor'' Križevci HR4624020061500085382
7. Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci HR7224020061500085399
8. Glazbena škola Alberta Štrige Križevci HR9024020061500085366
9. Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci HR8724020061500085420

 

Plaćanja obveza proračunskih korisnika Grada Križevaca

Od 01.09.2020. godine sva plaćanja svih proračunskih korisnika Grada Križevaca vršit će se sa žiro-računa Grada Križevaca

IBAN: HR9024020061821400000 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.