Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13, 85/15, 69/22) uređuje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Grad Križevci uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Križevaca.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini Nacrt dokumenta.

Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu ured-gradonacelnika@krizevci.hr

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnosti u Gradu Križevcima je Melita Horvat.
Adresa e-pošte: ured-gradonacelnika@krizevci.hr
Telefon: 048/681 002

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2023.

Na vrh