Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Upravni odjel za pravne i opće poslove ima sljedeći djelokrug rada:

1. priprema i organizira sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
2. priprema radne materijale za sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
3. osigurava uvjete za održavanje sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
4. priprema program rada Gradskog vijeća i prati njegovo izvršenja putem izrade izvješća, elaborata i drugih informativno analitičkih materijala,
5. skrbi o primjeni Statuta Grada i Poslovnika Grada,
6. daje pravna i druga stručna mišljenja u vezi s radom gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela,
7. obavlja poslove od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika utvrđenih zakonom i drugim propisima,
8. pruža stručnu pomoć gradonačelniku i njegovim zamjenicima, predsjedniku i članovima Gradskog vijeća te članovima njihovih radnih tijela, kao i savjetodavnih tijela,
9. priprema i organizira sjednice kolegija pročelnika upravnih tijela te radnih tijela gradonačelnika,
10. dogovara, priprema i organizira sastanke gradonačelnika i njegovih zamjenika s fizičkim i pravnim osobama te s javnopravnim tijelima koja nemaju pravnu osobnost i njihovim područnim jedinicama ili podružnicama, kao i sa skupinama osoba povezanima zajedničkim interesom,
11. izrađuje nacrte općih i drugih akata Grada koje donosi Gradsko vijeće,
12. izrađuje nacrte internih općih akata Grada koje donosi gradonačelnik sukladno posebnim propisima,
13. izrađuje nacrte pojedinačnih akata koje donosi gradonačelnik sukladno zakonu, općim aktima Gradskog vijeća i drugim propisima,
14. provodi postupak koordinacije kod savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih i drugih akata Grada,
15. obavlja poslove čuvanja i objavljivanja akata tijela Grada,
16. obavlja stručne poslove za mjesnu samoupravu,
17. zastupa Grad u sudskim i arbitražnim postupcima te postupcima mirenja, ako zakonom ili aktom Gradskog vijeća nije određeno da Grad zastupa netko drugi,
18. obavlja imovinsko-pravne poslove te pruža pravnu zaštitu vezanu uz poslove upravljanja, korištenja i raspolaganja nekretninama i pokretninama koje su u vlasništvu Grada,
19. vodi evidenciju nekretnina i druge imovine u vlasništvu ili suvlasništvu Grada,
20. provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice), u okviru svojeg djelokruga rada,
21. zaprima pritužbe i predstavke građana i pravnih osoba na rad tijela Grada, kao i na rad upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti, te briga o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju,
22. utvrđuje prava, obveza i odgovornosti službenika i namještenika, te obavlja poslove vezane uz statusna prava službenika i namještenika te obnašanje dužnosti gradonačelnika i njegovog zamjenika,
23. obavlja ostale kadrovske poslove i vodi odgovarajuće evidencije,
24. poduzima mjere za stručno osposobljavanje službenika i namještenika, u skladu sa zakonom,
25. rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima, te vodi upravne postupke u drugom stupnju iz nadležnosti gradonačelnika,
26. obavlja poslove pisarnice i pismohrane te dostave,
27. obavlja poslove odnosa s javnošću, organiziranja konferencija za medije, priopćenja i prezentacija aktivnosti tijela Grada u medijima, kao i unapređenja odnosa s javnošću općenito,
28. obavlja poslove vezane uz osiguravanje prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka,
29. surađuje s državnim tijelima i tijelima drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
30. planiranje, projektiranje, vršenje izgradnje, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava i web portala Grada,
31. obavlja poslove vezane za razvoj i unapređenje informatizacije i informatičke podrške te predlaže i provodi nove projekte informatizacije poslovnog sustava Grada,
32. planira i nabavlja te upravlja i održava informatičko-komunikacijske resurse,
33. obavlja nadzor nad radom mreže, te osiguravanje sigurnosti i zaštite podataka, backup podataka i data recovery,
34. planira i provodi edukacije za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu,
35. predlaže i provodi mjere i proceduru za informacijsku sigurnost i tajnost informacija,
36. nabavlja uredski i drugi materijala potreban radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela, gradonačelnika, zamjenika i Gradskog vijeća te obavlja i druge poslove ekonomata,
37. izrađuje plan javne nabave računalne i mrežne opreme, te sistemskog softvera,
38. obavlja poslove zaštite na radu,
39. skrbi o tehničkoj ispravnosti službenih vozila, prijevozu gradonačelnika i njegovih zamjenika te obavlja i druge poslove vezane uz korištenje službenih vozila,
40. skrbi o toplinskim, vodovodnim i klimatizacijskim instalacijama u zgradama Grada,
41. skrbi o održavanju čistoće u prostorijama Grada te obavlja jednostavnije popravke na instalacijama i inventaru Grada,
42. obavlja opće, pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela Grada,
43. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.

Na vrh