Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Proračun Grada Križevaca je akt koji donosi predstavničko tijelo – Gradsko vijeće Grada Križevaca, a sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine u kojima se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Križevaca i njegovih devet proračunskih korisnika:

  1. Dječji vrtić Križevci
  2. Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci
  3. Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci
  4. Osnovna škola ”Vladimir Nazor” Križevci
  5. Glazbena škola Alberta Štrige Križevci
  6. Gradska knjižnica ”Franjo Marković” Križevci
  7. Gradski muzej Križevci
  8. Pučko otvoreno učilište Križevci
  9. Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca

Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

Opći dio proračuna sadrži: sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Na vrh