Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom Statutom.
Gradsko vijeće ima 21 vijećnika izabranog u skladu sa zakonom.

Gradsko vijeće:
– donosi Statut Grada,
– donosi Poslovnik o radu ,
– donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
– donosi godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
– donosi odluku o promjeni granice Grada
– uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
– donosi godišnji Program rada Gradskog vijeća,
– osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
– donosi strateške programe razvoja Grada,
– odlučuje o davanju koncesija,
– odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
– daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
– donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
– raspisuje referendum,
– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
– bira i razrješava članove radnih tijela Gradskog vijeća,
– imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
– obavlja i druge poslove koji su zakonom ili podzakonskim propisom stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća.

Građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Križevaca. Navedene osobe dužne su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.

U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici. Predsjednik Gradskog vijeća, odnosno radnog tijela, može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

Uzimajući u obzir sve navedeno, broj osoba koje uz prethodnu najavu žele prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, zbog prostornih uvjeta ne može biti veći od 65.

Na vrh