Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam ima sljedeći djelokrug rada:

1. obavlja poslove iz područja predškolskog odgoja i brige za djecu, odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, tehničke kulture, socijalne skrbi, zdravstva, turizma, udruga, nacionalnih manjina i hrvatskih branitelja te prati poslovanje i pruža stručnu pomoć u radu ustanovama kojima je osnivač Grada,
2. izrađuje nacrte općih i drugih akata iz svojeg djelokruga koje donosi Gradsko vijeće ili gradonačelnik,
3. analizira stanje i zakonske propise te izrađuje i provodi programe javnih potreba i mjera za unapređenje svih područja iz nadležnosti Upravnog odjela,
4. sudjeluje u programima investicijskog i tekućeg održavanja te kapitalne izgradnje osnovnih škola i dječjih vrtića kojima je osnivač Grad,
5. organizira prijevoz učenika osnovnih škola na području Grada, sve u suradnji s osnovnim školama,
6. predlaže mjere za kreditiranje, odnosno stipendiranje učenika i studenata,
7. organizira turističke, kulturne i sportske manifestacije od posebnog interesa za Grad,
8. surađuje s turističkim zajednicama i pružateljima usluga u turizmu te izrađuje nacrte akata i predlaže mjere kojima bi se Grad unaprijedio kao turistička destinacija, pri čemu osobito vodi računa o zaštiti okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju,
9. prati stanje u području turizma te daje smjernice za unaprjeđenje različitih oblika turizma u Gradu,
10. obavlja poslove iz područja unaprjeđenja razvoja turističke ponude, izrađuje prijedloge za brži razvoj, pronalazi izvore i nove načine financiranja turističke ponude, koordinira aktivnosti svih dionika iz područja turizma,
11. koordiniranje rada s javnim ustanovama i udrugama iz područja nadležnosti Upravnog odjela,
12. unapređenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina na području Grada te suradnja sa predstavnicima i udrugama nacionalnih manjina na području Grada, Koprivničko – križevačke županije i Republike Hrvatske,
13. surađuje s vijećima nacionalnih manjina i izabranim predstavnicima nacionalnih manjina, posebice u pripremi općih akata Grada kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina,
14. provodi nadzora trošenja sredstava dobivenih iz proračuna Grada za provedbu aktivnosti utvrđenim programima rada vijeća nacionalnih manjina i izabranih predstavnika nacionalnih manjina,
15. praćenje zakonitosti u radu javnih ustanova iz područja svoje nadležnosti, a kojima je osnivač Grad,
16. obavljanje pripremnih poslova vezanih uz osnivanje dječjeg vrtića, osnovne škole i ustanove za obrazovanje odraslih te uz promjene statusa takvih ustanova kojima je osnivač Grad,
17. davanje mišljenja i prijedloga vezano uz davanje ili uskratu suglasnosti na statute javnih ustanova iz svojeg područja, a kojima je osnivač Grad,
18. nadziranje i kontroliranje namjenskog trošenja sredstava koja se javnim ustanovama iz područja rada upravnog odjela, kojima je osnivač Grad, osiguravaju iz proračuna Grada i drugih izvora,
19. poslovi vezani uz zakonske obveze Grada prema: hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata; hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata; roditeljima, djeci i udovicama branitelja iz Domovinskog rata te njihovim udrugama na području Grada; kao i drugim korisnicima prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
20. obavlja poslove vezane za civilnu zaštitu te vatrogastvo,
21. provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela, u okviru svojeg djelokruga rada,
22. rješava u upravnim stvarima iz svojeg djelokruga u prvom stupnju,
23. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

Na vrh