Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o komunalnom redu

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provodenje na području Grada Križevaca, a naročito o:

  • uređenju naselja
  • korištenju javnih površina
  • održavanju čistoće i čuvanju javnih površina
  • skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom
  • uklanjanju snijega i leda
  • sanitarno-komunalnim mjerama
  • uklanjanju protupravno postavljenih predmeta
  • držanju životinja
  • mjerama za provodenje komunalnog reda
  • prekršajnim odredbama

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve fizičke i pravne osobe na području Grada.

Privitci

Na vrh