Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dodjelu potpore za upravljanje turističkom destinacijom

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 7/23), Gradonačelnik Grada Križevaca objavljuje

Javni poziv

za dodjelu potpore za upravljanje turističkom destinacijom

 

Privitci

Na vrh