Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za osnivanje prava građenja na dijelu zgrade „bivše spavaonice“ u bivšoj vojarni u Križevcima

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19. i 144/20) gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje:

Javni natječaj za osnivanje prava građenja na dijelu
zgrade „bivše spavaonice“ u bivšoj vojarni u Križevcima

TLOCRT_2_KATA

IZVOD_IZ_IDEJNOG_PROJEKTA

_67E6E20A9419574200000000F0D5ED3F_

TLOCRT_TAVANA

Na vrh