Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zaključak o proglašenju sajamskog dana na području Grada Križevaca

Na temelju članka 57. st. 6 Zakona o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19. i 144/20) gradonačelnik Grada Križevaca donio je

Z A K L J U Č A K

O proglašenju sajamskog dana na području Grada Križevaca

1.U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti dan 15. kolovoza 2023. godine proglašava se sajamskim danom na području Grada Križevaca
2. Prigodna prodaja na kioscima, štandovima, ambulantna prodaja i ostala slična prodaja na otvorenom, kao sastavni dio sajamskih događaja može započeti od 8:00 i završiti do 24:00 sata.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen na mrežnoj stranici Grada Križevaca.

Zaključak

Na vrh