Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu na području poduzetničke zone Gornji Čret

Na temelju čl. 48. st. 2. Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 35/09, 150/11, 144/12, 19/2013, 137/2015, 123/17, 98/19 i 144/20) i Modela raspolaganja gospodarskom zonom Gornji Čret (“Službeni vjesnik Grada Križevaca”, broj 5/20) Gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu na području poduzetničke zone Gornji Čret

Privitci

Na vrh