Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Križevaca

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20) i članka 8. Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada Križevaca” br. 4/09, 1/13, 1/16, 1/18, 3/18 –
pročišćeni tekst, 3/20 i 1/21), gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Križevaca

Javni natječaj, kčbr. 1886, k.o. Križevci

skica-kcbr-1886-ko-krizevci

Na vrh