Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju građevinskih i poljoprivrednih zemljišta u Donjoj Brckovčini u vlasništvu Grada Križevaca

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 8. Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 5/2017 i 11/20), gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskih i poljoprivrednih zemljišta u Donjoj Brckovčini u vlasništvu Grada Križevaca

Članak 1.
Grad Križevci prodaje građevinska i poljoprivredna zemljišta u naselju Donja Brckovčina u vlasništvu Grada Križevaca, a u zemljišnim knjigama označena kao:
– kčbr. 330 VINOGRAD BREG, površine 606 m2, zk.ul.br. 748, k.o. Donja Brckovčina
(građevinsko zemljište),
– kčbr. 331 ORANICA KURPEZ, površine 217 m2, zk.ul.br. 749, k.o. Donja Brckovčina
(građevinsko zemljište),
– kčbr. 337 LIVADA KURPEZ, površine 971 m2, zk.ul.br. 749, k.o. Donja Brckovčina
(poljoprivredno zemljište),
– kčbr. 338 LIVADA KURPEZ, površine 485 m2, zk.ul.br. 748, k.o. Donja Brckovčina
(poljoprivredno zemljište).
Nije dozvoljeno podnošenje ponude za pojedinačnu nekretninu, već se ponuda mora podnijeti za sve gore navedene nekretnine.
Grad Križevci ne uvodi kupca u posjed nekretnina, niti odgovara za stanje na terenu. Kupac kupuje nekretnine po načelu „viđeno-kupljeno“.

 

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama. Natječaj je otvoren 10 (deset) dana, računajući od dana objave na Oglasnoj ploči Grada
Križevaca, odnosno od 15.09. do 25.09.2023. godine.

 

Privitci

Na vrh