Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za košnju i otkup zelene mase na području poduzetničke zone “Gornji Čret”

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje:

J A V N I   N A T J E Č A J
za košnju i otkup zelene mase na području poduzetničke zone „Gornji Čret“

Privitci

Na vrh