Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade (livade i oranice)

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20), gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade (livade i oranice)

Javni natječaj

Na vrh