Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i (područnoj) regionalnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19 i 144/20), gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade

I.
Raspisuje se javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda za davanje u zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade na nekretnini u zemljišnim knjigama označenoj kao:
– kčbr. 455/13 PAŠNJAK ĐURINICE, površine 1590 čhv (5719 m2), zk.ul.br. 1018, k.o. Cubinec.
II.
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Križevaca, računajući od 12.06. do 20.06.2023. godine.

Privitci

Na vrh