Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednih zemljišta u Apatovcu u svrhu poljoprivredne obrade

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i (područnoj) regionalnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12., 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) Gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poljoprivrednih zemljišta u Apatovcu u svrhu poljoprivredne
obrade

 

Javni natječaj, Apatovec, zakup

Na vrh