Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za davanje u zakup neizgrađenih građevinskih zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20), gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup neizgrađenih građevinskih zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade
(oranice, vrtovi i livade)

Javni natječaj – zakup oranica, livada i vrtova

Na vrh