Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda za davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Križevaca

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 38. Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 5/2017 i 11/2020), gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
prikupljanjem pisanih ponuda
za davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Križevaca

Javni natječaj

Na vrh