Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Godišnji plan javnih natječaja za sufinanciranje projekata, programa i manifestacija od interesa za opće dobro

grb križevci

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i98/19), a u vezi s člankom 8. stavkom 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21), članka 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 4/15) i članka 27. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18, 3/18 –
pročišćeni tekst, 3/20, 1/21 i 3/22), gradonačelnik Grada Križevaca donosi

Godišnji plan javnih natječaja za sufinanciranje projekata, programa i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode organizacije civilnog društva i građani u 2023.godini iz Proračuna Grada Križevaca

Na vrh