Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za određivanje prinudnog upravitelja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19. i 144/20) gradonačelnik Grada Križevaca donio je

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za određivanje prinudnog upravitelja

 

Za više informacija obratite se putem telefona – 048/ 628 – 961.

Privitci

Na vrh