Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za određivanje prinudnog upravitelja – II. krug

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19. i 144/20) gradonačelnik Grada Križevaca donio je

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za određivanje prinudnog upravitelja
II. krug

01 Odluka_o_raspisivanju_javnog_natjecaja_II._krug

Na vrh