Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2024. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2024. godinu (”Službeni vjesnik Grada Križevaca” br. 7/2023) i Programa potpora poljoprivredi na području Grada Križevaca za 2024. godinu (”Službeni vjesnik Grada Križevaca” br. 7/23) Gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje
JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2024. godini

Članak 1.
Prihvatljivi prijavitelji
Na Javni poziv se mogu javiti subjekti koji ispunjavaju kumulativno sve navedene uvjete (u daljnjem tekstu: prijavitelji):
–  imaju sjedište na području jedinice lokalne samouprave Grada Križevci;
– upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
– nemaju dospjelih neizmirenih dugovanja prema Gradu Križevcima

 

Prijave na Javni poziv se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvarati prije sastanka povjerenstva – Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne
sjetve u 2024. godini“, osobno ili poštom na adresu: Grad Križevci, Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci.
Obrazac zahtjeva za odobrenje kredita može se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu te na mrežnoj stranici Grada Križevaca https://krizevci.hr/.
Rok za pristizanje prijava na Javni poziv je 25. svibnja 2024. godine. Prijave koje pristignu nakon navedenog roka smatrat će se nevažećima te se neće razmatrat

Privitci

Na vrh