Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2024. godinu sukladno Programu mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području Grada Križevaca

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 18. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18 – pročišćeni tekst, 3/20, 1/21 i 3/22) i točke IV.1.5. Programa mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području Grada Križevaca (KLASA: 500-01/22-01/0001, URBROJ: 2137-2-02/1-22-1 od 23. studenog 2022.), Gradonačelnik Grada Križevaca objavljuje

Javni poziv
za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2024. godinu sukladno
Programu mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području
Grada Križevaca

Javni_poziv_za_ostvarivanje_prava_na_poticajnu_naknadu za 2024_lipanj

Obrazac_Zahtjev za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2024. godinu

POTPISANO-Program mjera osiguranja specijalističke zdr zaštite na području Grada Križevaca

 

Rok za dostavu Zahtjeva je 21. lipnja 2024.

Na vrh