Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2023. i dio 2024. godine sukladno Programu mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području Grada Križevaca

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 18. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18 – pročišćeni tekst, 3/20, 1/21 i 3/22) i točke IV.1.5. Programa mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području Grada Križevaca (KLASA: 500-01/22-01/0001, URBROJ: 2137-2-02/1-22-1 od 23. studenog 2022.), Gradonačelnik Grada Križevaca objavljuje Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2023. i dio 2024. godine sukladno Programu mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području Grada Križevaca

Javni poziv_ginek-opstetric_prosinac 2023

Obrazac_Zahtjev za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2023

POTPISANO-Program mjera osiguranja specijalističke zdr zaštite na području Grada Križevaca

Na vrh