Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dostavu prijava za izlaganje i prezentaciju inovacija i proizvoda na izložbi inovacija „Kiepachonovacija“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19. i 144/20) Grad Križevci objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavu prijava za izlaganje i prezentaciju inovacija i proizvoda na izložbi inovacija
„Kiepachonovacija“ u sklopu manifestacije „Dani Marcela pl. Kiepacha“

 

Zainteresirani prijavitelji dužni su dostaviti popunjenu prijavnicu za sudjelovanje na „Kiepachonovaciji“ na e-mail jelena.jakara@krizevci.hr do 04.02.2022.

Privitci

Na vrh