Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dostavu prijava za izlaganje i prezentaciju inovacija i proizvoda na izložbi inovacija „Kiepachonovacija“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19. i 144/20), gradonačelnik Grada Križevaca donio je

JAVNI POZIV
za dostavu prijava za izlaganje i prezentaciju inovacija i proizvoda na izložbi inovacija
„Kiepachonovacija“ u sklopu manifestacije „Dani Marcela pl. Kiepacha“ 2024. godine

Privitci

Na vrh