Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dodjelu potpore za ulaganje u podizanje višegodišnjih nasada i opreme za doradu i preradu voća

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 12. i 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2023. godinu (”Službeni vjesnik Grada Križevaca” br. 6/22) i Programa potpora poljoprivredi na području Grada Križevaca za 2023. godinu (”Službeni vjesnik Grada Križevaca” br. 6/22 i 3/23) Gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje

JAVNI POZIV za dodjelu potpore za ulaganje u podizanje višegodišnjih nasada i opreme za doradu i preradu voća

Predmet Javnog poziva
Predmet Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti za sufinanciranje troškova za ulaganje u podizanje višegodišnjih nasada i opreme za doradu i preradu voća. Potpora se provodi sukladno Uredbi komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. i Uredbe komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe komisije (EU) br. 1408/2013.

Podnošenje prijava
Prijave na Javni poziv se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci s naznakom:: ”Ne otvaraj prije sastanka povjerenstva – Javni poziv za dodjelu potpore za ulaganje u podizanje višegodišnjih nasada i opreme za doradu i preradu voća“, ili osobno u pisarnicu Grada Križevaca – Urudžbeni – ured br. 1, prizemlje.
Informacije o Javnom pozivu i potrebni obrasci nalaze se na web stranici Grada Križevaca https://krizevci.hr/ ili se mogu zatražiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu, telefon 628-929.
Rok za pristizanje prijava na Javni poziv je 30. studeni 2023. godine.

Privitci

Na vrh