Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dodjelu potpore za izvršenu analizu kvalitete tla

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2023. godinu (”Službeni vjesnik Grada Križevaca” br. 6/2022) i Programa potpora poljoprivredi na području Grada Križevaca za 2023. godinu (”Službeni vjesnik Grada Križevaca” br. 6/22 i 3/23) Gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje

JAVNI POZIV za dodjelu potpore za izvršenu analizu kvalitete tla

Predmet Javnog poziva
Predmet Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti za izvršenu analizu kvalitete poljoprivrednog zemljišta koju provode ovlašteni laboratoriji (institucije) na području Republike Hrvatske. Potpora se provodi sukladno Uredbi komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. i Uredbe komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe komisije (EU) br. 1408/2013.

Podnošenje prijava

Prijave na Javni poziv se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci s naznakom:: ”Ne otvaraj prije sastanka povjerenstva – Javni poziv za dodjelu potpore za izvršenu analizu kvalitete tla“, ili osobno u pisarnicu Grada Križevaca – Urudžbeni – ured br. 1, prizemlje. Informacije o Javnom pozivu i potrebni obrasci nalaze se na web stranici Grada Križevaca https://krizevci.hr/ ili se mogu zatražiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu, telefon 628-929. Rok za pristizanje prijava na Javni poziv je 30. studeni 2023. godine.

Privitci

Na vrh