Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju šume u Apatovcu usmenim javnim nadmetanjem

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 8. Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 5/2017 i 11/20), gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju šume u Apatovcu usmenim javnim nadmetanjem

Javni_natjecaj_za_prodaju_sume_u_Apatovcu

Na vrh