Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju osobnog automobila u vlasništvu Grada Križevaca – V. krug

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20, 1/21 i 3/22) gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju osobnog automobila u vlasništvu Grada Križevaca
– V. krug

 

Privitci

Na vrh