Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Križevaca

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 8. Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 5/2017 i 11/20) Gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Križevaca

 

Javni natječaj, Poljana, k.o. Cubinec

Na vrh