Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju motocikla u vlasništvu Grada Križevaca usmenim javnim nadmetanjem

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i Zaključka o prodaji motocikla u vlasništvu Grada Križevaca od 09. listopada 2023. godine, gradonačelnik Grada Križevaca donosi

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju motocikla u vlasništvu Grada Križevaca usmenim javnim nadmetanjem

Javni natječaj, motocikl

Na vrh