Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju informativnih ekrana na dodir u vlasništvu Grada Križevaca

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zaključka o prodaji informativnih ekrana na dodir u vlasništvu Grada Križevaca, KLASA:030-01/23-01/0015, URBROJ:2137-2-01/1-23-2 od 31. ožujka 2023. godine i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog natječaja i utvrđivanje prodajne vrijednosti informativnih ekrana na dodir u vlasništvu Grada Križevaca, KLASA:030-01/23- 01/0015, URBROJ:2137-2-01/14-23-4 od 03. travnja 2023. godine, Gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju informativnih ekrana na dodir u vlasništvu Grada Križevaca

Javni natječaj za prodaju informativnih ekrana na dodir u vlasništvu Gra…

Na vrh