Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Križevaca

Na temelju Zaključka Gradskog Vijeća Grada Križevaca od 14.03.2022. godine članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19. i 144/20) gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Križevaca

01 Javni_natjecaj_za_prodaju_zemljista

Na vrh