Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za izvođenje radova rušenja nekretnina u Glogovnici u vlasništvu Grada Križevaca

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19. i 144/20) gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za izvođenje radova rušenja nekretnina u Glogovnici u vlasništvu Grada Križevaca

Članak 1.
Grad Križevci raspisuje Javni natječaj za izvođenje radova rušenja i odvoza građevinskog materijala od rušenja nekretnina u Glogovnici u vlasništvu Grada Križevaca, i to na parceli koja je u zemljišnim knjigama upisana kao:
– kčbr. 31 KUĆA BR. 86 SA DVORIŠTEM U GLOGOVNICI, površine 301 čhv (1083 m2), zk.ul.br. 593, k.o. Glogovnica.

Privitci

Na vrh