JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Grada Križevaca

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11. i 4/18), Gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Grada Križevaca

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Stručni uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
– najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– organizacijske sposobnosti,
– komunikacijske vještine,
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu,
– poznavanje engleskog jezika.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07. i 118/12), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa.
Osim stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta te hrvatsko državljanstvo).
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od imenovanja odnosno prijma u službu.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web-stranici Grada Križevaca (uprava.krizevci.hr) i oglasnoj ploči (Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12) objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Križevaca objavit će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji se pozivaju na provjeru znanja i sposobnosti.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjeren preslik diplome),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
– preslik svjedodžbe o položenome državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni stručni ispit),
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje pet godina, koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrda, preslika indeksa, svjedodžbe i sl.),
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično),
– uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.
U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se gradonačelniku Grada Križevaca u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu«, i to na adresu: Grad Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovoga natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.
Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest.
O rezultatima natječaja kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/18-01/8
URBROJ: 2137/02-01/03-18-1
U Križevcima, 30. 7. 2018.

GRADONAČELNIK
Mario Rajn

Privitci

Na vrh