Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Križevaca (“Službeni Vjesnik Grada Križevaca”, broj 3/20), gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje:

Javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u I.Z.Dijankovečkog 18

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 10 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Križevaca, računajući od 01.06.2022. godine.

 

Privitci

Na vrh