Pravilnik o stipendiranju studenata deficitarnih struka s područja Grada Križevaca

Gradsko vijeće Grada Križevaca na 13. sjednici održanoj 3. prosinca 2018. godine donijelo je Proračun Grada Križevaca za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, i Program javnih potreba za dodatne programe u osnovnim i srednjim školama, učeničkim i studentskim potporama i znanosti na području Grada Križevaca u 2019. godini.
U oba dokumenta planirana su sredstva za stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja, u iznosu od 100.000,00 kuna. Time se nastoji osobe koje se odlučuju za nastavak obrazovanja na visokoobrazovnim ustanovama motivirati za upis studija za zanimanja iz kojih, prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, nema evidentiranih prijavljenih osoba, ili je osoba tih zanimanja evidentirano manje od potreba za njima, odnosno nedostaje radne snage tih struka.
Ovim stipendiranjem pripomoći će se studentima tih zanimanja, ali i dugoročno osigurati njihovo zapošljavanje, te će posljedično Grad imati koristi budući da će studenti biti u obvezi zadržati prebivalište na području grada, ali što će moći također doprinijeti njihovom zapošljavanju na području grada u zanimanjima za koja su se obrazovali.

Na temelju članka 18. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Križevaca na 17. sjednici održanoj 13. lipnja 2019. donijelo je

Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Ovim Pravilnikom o stipendiranju studenata deficitarnih struka s područja Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Grada Križevaca koji redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu, a na kojima se obrazuju za deficitarna zanimanja, te prava i obveze korisnika stipendije i Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: Grad).
Svrha stipendija koje dodjeljuje Grad je poticanje i osiguranje uspješnosti, obrazovanja za deficitarne struke i socijalne jednakosti studenata.
Pod pojmom deficitarno zanimanje, u smislu ovog Pravilnika, podrazumijeva se odgovarajuće zanimanje za koje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Križevci (u daljnjem tekstu: Zavod) nema prijavljenih nezaposlenih osoba odnosno prijavljeno je manje osoba od iskazanih potreba.

Na vrh