Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluke kojima se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Križevaca i V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Križevaca

Grb_grada

Sukladno članku 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 , 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za oba prostorna plana, gradonačelnik Grada Križevaca donosi:

1. Odluka Gradonacelnika OSPUO GUP
2. Odluka Gradonacelnika OSPUO PPUG

Na vrh