Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava učenicima osnovnih škola Grada Križevaca za nastavnu godinu 2018./2019.

Na temelju članaka 18. i 80. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 4/09, 1/13, 1/16. i 1/18), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 11. sjednici održanoj 26. lipnja 2018. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli besplatnih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava učenicima osnovnih škola Grada Križevaca za nastavnu godinu 2018./2019.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se Korisnici, uvjeti, način i postupak dodjele i povrata besplatnih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava učenicima osnovnih škola Grada Križevaca za nastavnu godinu 2018./2019.
Članak 2.
Poslove u vezi s ostvarivanjem dodjele besplatnih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava učenicima osnovnih škola s područja Grada Križevaca za nastavnu godinu 2018./2019., propisane ovom Odlukom, obavljaju osnovne škole kojih je osnivač Grad Križevci: Osnovna škola Ljudevita Modeca i Osnovna škola „Vladimir Nazor“ (u daljnjem tekstu: Škola).
Škole se obvezuju nabaviti udžbenike i pripadajuća dopunska nastavna sredstva sukladno propisima kojima se uređuju postupci javne nabave u Republici Hrvatskoj.
Članak 3.
Pod pojmom besplatnih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike od 1. do 4. razreda podrazumijevaju se udžbenici i radne bilježnice.
Pod pojmom besplatnih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike od 5. do. 8. razreda podrazumijevaju se udžbenici i geografski atlasi (potonji za učenike 5. razreda).
Članak 4.
Troškovi za ostvarivanje prava, propisanih ovom Odlukom podmirit će se financijskim sredstvima utvrđenima Izmjenama i dopunama proračuna Grada Križevaca za 2018. godinu.
II. KORISNIK PRAVA NA DODJELU
Članak 5.
Korisnik prava na dodjelu iz članka 3. ove Odluke može biti roditelj ili skrbnik učenika, polaznika Škole od 1. do 8. razreda, s mjestom prebivališta na području grada Križevaca, a koji ne ostvaruje pravo na dodjelu besplatnih udžbenika primjenom Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

III. UVJETI I NAČIN DODJELE
Članak 6.
Udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva su vlasništvo Škole i Škola se obvezuje obaviti sve poslove u vezi povrata, pohrane i sačinjavanja popisa Korisnika, kojima su dodijeljeni besplatni udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva u nastavnoj godini 2018./2019., te njihovog povrata najkasnije do početka nastavne godine 2019./2020.
Učenici će udžbenike i pripadajuća dopunska nastavna sredstva dobiti prvog dana nastavne godine 2018./2019.
Korisnicima će u roku od 10 dana od početka nastavne 2018./2019. godine biti predana potvrda, potpisom na koju će jamčiti povratak udžbenika („revers“) do početka nastavne 2019./2020. godine, u stanju primjerenom za korištenje u idućoj nastavnoj godini, kao i preuzeti odgovornost za nastala oštećenja zbog kojih bi udžbenici bili neupotrebljivi.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNEODREDBE
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Križevaca“.

KLASA: 602-01/18-01/29
URBROJ: 2137/02-02/4-18-1
U Križevcima, 26. 6. 2018.

PREDSJEDNIK
Marko Katanović

Na vrh