Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Križevaca, općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec

Grad Križevci kao Nositelj projekta, te općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec, pokrenuli su projekt Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, za područje Grada Križevci i Općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

Za Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za Grad Križevce te općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec provedena je javna rasprava u periodu od 19.01.-19.02.2018. godine.

Nositelj projekta, sukladno Uputi NOP-a, pokreće ponavljanje drugog postupka javne rasprave  projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa. Javna rasprava traje od 10. travnja 2019. godine.

Očitovanja, primjedbe, podaci o postojećoj i/ili iskazani planovi samostalnih ulaganja u NGA infrastrukturu na području provođenja projekta u sljedeće tri godine zaprimljeni tijekom prethodne javne rasprave su uzeti u obzir, te je za novi postupak potrebno dostaviti dokumentaciju sukladno navedenim uputama.

Napominje se da je NP prihvatio prethodno iskazan komercijalni interes operatora Hrvatski Telekom d.d.

Pozivaju se operatori elektroničkih komunikacija da za predmetni projekt:

  • iskažu trenutnu dostupnost širokopojasnog pristupa na adresnoj razini
  • nadopune informacije o planovima ulaganja, ukoliko su se njihovi planovi proširili u odnosu na iskazane na prethodnoj javnoj raspravi.

Dokumenti vezani uz ponovnu javnu raspravu objavljeni su na mrežnim stranicama nositelja projekta https://krizevci.hr/dokumenti/prsi i uključuju:

Nacrt PRŠI_v8

Prilog 1. Upitnik za operatore_Križevci_ponovljena JR

Prijedlog Ugovora o izgradnji (operator potpisuje s NP-om u slučaju da je u Upitniku za operatore naveo planove za ulaganja u NGA širokopojasnu infrastrukturu na području obuhvata ovog projekta temeljem vlastitog interesa).

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da ispunjeni Prilog 1. dostave najkasnije do 26. travnja 2019. godine u 16,00 sati na adresu elektroničke pošte prsi@krizevci.hr

Prethodna javna rasprava je objavljena na http://uprava.krizevci.hr/index.php/33-news/642-prsi

Izvješće-Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa

Privitci

Na vrh